راهنماي تنظيم و ارسال مقالات

راهنماي تنظيم و ارسال مقالات

1ـ مقاله ارسالي از 15 صفحه 30 سطري با طول سطر 12 سانتيمتر (هر صفحه 350 كلمه) تجاوز نكند. قلم متن نازنين معمولي با اندازه 12 باشد. تمام عددهاي داخل متن (به جز پا نويس انگليسي) و جدولها به فارسي باشند.

 2ـ جهت ارسال مقاله از طريق فرم موجود بر روي سايت اقدام فرماييد.

 3ـ مقاله ارسالي بايد داراي بخشهاي زير باشد:

الف) چكيده فارسي مقاله، حداكثر در 200 كلمه باشد.

ب) مقاله باید چکیده انگلیسی داشته باشد. چكيده انگليسي نیز حداکثر 200 کلمه باشد.

ج) واژگان كليدي فارسي و معادل انگليسي آنها (حداكثر 5 واژه).

د) معرفي نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مدرك تحصيلي، رشته و گرايش، رتبه علمي، آدرس محل كار، تلفن تماس محل كار، نمابر و پست الكترونيكي براي درج در فصلنامه.

ه) درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور در پايين هر صفحه ضروري است.

4ـ در سازماندهي مقاله، اين ترتيب رعايت شود: عنوان مقاله، چكيده فارسي، واژگان كليدي، مقدمه، متن، نتيجه گيري، فهرست منابع و چكيده انگليسي

5ـ روش ارجاع داخل متون ( APA ) باشد، يعني منابع مورد استفاده در متن به اين شكل نوشته شود: نام خانوادگي نويسنده، تاريخ انتشار و شماره جلد و شماره صفحه (رضايي 1382، ج7، ص 21) در صورت تكرار بلافاصله همان منبع، كلمه همان با شمارة جلد و صفحه آورده شود.

 فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نام خانوادگي نويسنده، به شكل زير تنظيم گردد:

الف) براي كتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده، سال انتشار ، نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، تاريخ انتشار، شماره جلد.

ب) براي مقاله: نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار ، عنوان مقاله، نام نشريه و شماره مجله .

ج) پي نوشتهاي توضيحي در پايان همان صفحه آورده شود.

 6- مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.

7ـ مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلات يا مجموعه ها فرستاده شده باشد.

8-بخشی از هزینه ی داوری و انتشار مقاله در این فصلنامه از نویسنده آن دریافت خواهد شد.

 

پایگاه های نمایه کننده